Prace zrealizowane w okresie 26.03-01.04.2018 r.

Opublikowano: 3.04.2018

W okresie od 26.03 – 01.04.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Czyszczenie nawierzchni warstwy wiążącej przed SMA: km 558+500-559+500; 560+300-561+300;
 • Czyszczenie nawierzchni MCE przed skropieniem: DP14 0+000-0+530; DD20 4+855-5+150; DD20a 0+000-0+185;
 • Naprawa ścieków trójkątnych wraz ze spoinowaniem strona prawa;
 • Usuwanie usterek na robotach brukarskich
 • Wykonywanie barier energochłonnych w pasie dzielącym
 • Wykonywanie zasypki drogowej obiektu WS-30;
 • Wykonanie przepustów : DD22
 • Wykonanie skropienia: DP14 0+000-0+530; DD20a 0+000-0+185;
 • Wykonanie rowu i profilowanie skarpy z zagęszczeniem pobocza: DD21 2+750-2+850; DD22 0+000-0+050; DD23 0+060-0+110; DD25 0+200-0+300; 0+800-1+100;
 • Wykonanie umocnienia dna rowu płytami ażurowymi: DD23; DD25 0+764-0+827; 0+880-0+917;
 • Wykonanie zjazdów indywidualnych- roboty ziemne/odhumusowanie DD25;
 • Wykonanie gwoździ gruntowych: DD24 0+400-0+450;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: powłoka malarska murów oporowych; sikaflex na kapach chodnikowych; szlifowanie i szpachlowanie oczepów murów oporowych;
 • Obiekt WD-27: betonowanie wieńców wlotów rury HelCore przy osi E; mury oporowe ViaWall B przy osi A, B i E; zasypka inżynierska przy osi A, B i E;
 • Obiekt WD-28: deska gzymsowa; szalowaie podwalin pod stożki podpora E; zbrojenie kapy chodnikowej;
 • Obiekt WD-29: rozszalunek prefabrykatów; zbrojenie i szalowanie wieńca rury HelCore przy osi C i E;
 • Obiekt WD-29: betonowanie wieńców wlotów rury HelCore przy osi C, E; podlewki zewnętrzne od strony Białegostoku; prace porządkowe; przygotowanie  betonu pod hydrofobizację oś F i G; uszczelnienie styków sikaflex, wypełnienie sznurem dylatacyjnym pomiędzy prefabrykatami; zasypka inżynierska wzdłuż osi B, E;
 • Obiekt WS-30: betonowanie – beton wyrównawczy pod płyty przejściowe; zbrojenie płyty przejściowej;
 • Obiekt WD-31: izolacja cienka podpory D; wiercenie otworów pod bariery; zasypka inżynierska za podporą D;
 • Obiekt KP-32: beton płyty pomostu i pielęgnacja; betonowanie ciosów podłożyskowych słupy SP15-P2 i pielęgnacja betonu; czyszczenie zbrojenia ciosów podłożyskowych; poprawki zbrojarskie ciosów podłożyskowych; szalowanie pochylni prawej;
 • Obiekt PZ-55: układanie ścieków przykrawężnikowych; układanie płyt ażurowych na skarpie;
 • Obiekt PZ-56: układanie ścieków przykrawężnikowych; układanie płyt ażurowych na skarpie;
 • Obiekt PZ-59: układanie ścieków przykrawężnikowych; układanie płyt ażurowych na skarpie;
 • Obiekt PZ-60: układanie ścieków przykrawężnikowych;
 • Obiekt PZ-61: betonowanie płyty zespalającej z pielęgnacją betonu; poprawki zbrojarskie; wykonanie przepustu Fi800
 • Obiekt PPZ-65: czyszczenie i odwodnienie wykopu; izolacja cienka na skrzydełkach wlotów; izolacja z papy styków prefabrykatów; uszczelnienie styków między prefabrykatami; zasypki inżynierskie od strony Warszawy i Białegostoku;

Roboty branżowe:

 • KD30: montaż wyposażenia w pompowni P29.1 i P32.1;
 • Zasilanie: wykonanie kabli ziemnych dla zasilania oświetlenia węzła Prosienica oraz pompowni P32.1;
 • Teletechnika: montaż kanału technologiczcnego+studnia kablowa;
 • Ekrany akustyczne: EL3c, EL4d wykonanie głowic palli; EL4a/c; EP4a/b: zagęszczanie zasypek wokół głowic pali;