Prace zrealizowane w okresie 02.10-08.10.2017 r.

Opublikowano: 10.10.2017

W okresie od 02.10.2017 r. do 08.10.2017 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Zagęszczanie nasypu – S8 km: 560+150-560+350; 560+480-560+540; 562+200-562+400 jl; 562+400-562+542 jp; DP14; DP16;
 • Wykonywanie nasypu – S8 km: 560+150-560+594; 560+681-561+050; 562+200-562+542; DD25 0+340-0+700;
 • Zagęszczanie warstwy wzmacniającej: DP16 rondo;
 • Wykonanie warstwy wiążącej: km 553+145-553+580 jl; 553+870-554+080 jl; 554+157-554+410 jl;
 • Zagęszczanie podłoża w wykopie: km 561+050-561+300;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5: km 556+660-556+740;
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej: km 561+050-561+300;
 • Wykonanie stabilizacji: rondo północne DP13;
 • Wykonanie rowu: L.6.1.P; DD19;
 • Wykonanie wykopu: km 561+400-561+500;
 • Wykonanie materaca geosyntetycznego: km 560+594-560+681; 561+600-561+740;
 • Zagęszczanie materaca geosyntetycznego: km: 560+594-560+681; 561+600-561+856;
 • Profilowanie pasa dzielącego: km 556+660-557+400;
 • Rozbiórka podbudowy MCE: km 555+100-555+300; DD18; DD20
 • Rozbiórka betonu odprężonego: km 559+600-560+100;
 • Wykonanie ławy pod ściek z 3 rzędów kostki;
 • Ułożenie ścieku z 3 rzędów kostki
 • Ułożenie ścieku trójkątnego: km 553+145-553+480;
 • Spoinowanie ścieku trójkątnego: L.6.3.L
 • Wykonanie umocnienia poboczy: L.6.3.L, L.6.4.L; DD19;
 • Humusowanie pasa rozdziału: km 553+880-554+080; 554+150-554+450;
 • Wykonanie zabudów studzienek wpadowych: km 553+155-553+480;
 • Wykonanie bentomaty: L.6.3.L;
 • Wykonanie kostki granitowej: DP13;
 • Wykonanie krawężnika na rondzie: DP13;
 • Wykonanie opaski: DP13;
 • Malowanie oznakowania poziomego: km 553+145,5-554+840 jp;

Roboty mostowe:

 • Obiekt WS-26: gruntowanie nawierzchnioizolacji kap chodnikowych; montaż barier; montaż kotew pod latarnie na ustroju jl i jp; montaż słupków barier; nałożenie spoiny elastycznej między krawężnikami na dojazdach jl; naprawa powierzchni oczepów pali jl; próbne obciążenie ustroju jl; przygotowanie ciosów pod hydrofobizacje; sprzątanie ustroju; śrutowanie kap pod nawierzchnioizolacje jl;   układanie krawężnika zanikającego jl; wiercenie otworów pod kotwy; wykonanie żywicy kap chodnikowych jp;
 • Obiekt WD-27: betonowanie fundamentu oś E segment 2,3,4; betonowanie ściany oś E srgment 1 i 2; montaż prefabrykatów jl; otwieranie szalunku ścian oś E segment 1; szaloowanie fundamentu oś E segment 4 i 3; zamykanie ścian oś E segment 1; zbrojenie fundamentu w osi E segment 4 i 3; zbrojenie ścian w osi E segment 3;
 • Obiekt WD-28: dozbrajanie dylatacji; przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację grubą; śrutowanie kap chodnikowych; żywicowanie ubytków powierzchni płyt przejściowych na płytach przejściowych;
 • Obiekt WD-29: betonowanie fundamentu w osi A segment 5; czyszczenie szalunku w osi D segment 1; szalowanie ławy fundamentowej w osi D segment 1 i 4; szalowanie ściany w osi D segment 5; zbrojenie ławy fundamentowej w osi D segment 1 i 2; zbrojenie wytyków ławy fundamentowej w osi D segment 4;
 • Obiekt WS-30: wyjmowanie ściągów jl; wykop pod fundament jl;
 • Obiekt WD-31: dozbrajanie dylatacji; dozbrajanie kotew latarni;
 • Obiekt PZ-54: zbrojenie i szalowanie fundamentu pod barierkę na jl;
 • Obiekt PZ-61: podszalowywanie urządzeń dylatacyjnych; wykonywanie kolumn DSM; wykop pod kolumny DSM; wykop pod platformę pod kolumny DSM;
 • Obiekt PZ-65b: wypompowywanie wody;

Roboty branżowe:

 • KDo18, KDo19: montaż wylotów
 • KD28: studnie wpadowe: umocnienie płytami ażurowymi oraz montaż piaskowników;
 • KD32: montaż rur DN 300mm i DN800 mm; montaż studni wpadowej;
 • ZB28: montaż geokraty, zasypka kruszywem hydrotechnicznym;
 • ZB29: betonowanie płyty dennej; odwodnienie wykopu zbiornika retencyjnego;  zbrojenie płyty dennej zbiornika;
 • ZB32: odwodnienie wykopu zbiornika retencyjnego;  wykop do rzędnej dna umocnienia;
 • Wpusty: wykonanie umocnień wylotów;
 • Oświetlenie: szafa SO-4/12l: montaż fundamentów, kabli, słupów oświetleniowych; szafa SO-6/11l: montaż fundamentów i kabli; obiekt WS-26: wciąganie kabli do przepustów; szafa SO-6/5GO: wykonanie przepustów 2xRHDPEp 160 mm; Węzeł Podborze : montaż słupów oświetleniowych;
 • EP1: montaż paneli; montaż podwalin, zagęszczanie poboczy; montaż paneli;
 • EP2: montaż słupów; montaż podwalin;