Prace zrealizowane w okresie 20.08-26.08.2018 r.

Opublikowano: 28.08.2018

W okresie od 20.08-26.08.2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:

 • Humusowanie terenów płaskich: km 561+000 strona prawa; DP16;
 • Humusowanie rowu: DD20; DD20A; DD21; DD22;
 • Profilowanie rowu: DD21;
 • Umocnienie poboczy na wjazdach: DD20; DD21;
 • Umocnienie poboczy na wjazdach z MCE: DD22; DD24;
 • Wykop rowu: DD22; DD23; DD24;
 • Naprawa poboczy i skarp: km 555+600-557+800; 559+400-561+000 strona prawa; 560+000-561+800 strona lewa;
 • Prace wykończeniowe przy ogrodzeniach;
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 na przejściach dla płazów: DD21
 • Umocnienie wlotów i wylotów przepustu fi 800: DD24; DD23; fi 400  i fi 600: DD21; DD23; DD24;
 • Zabruki przepustów fi 800 i fi 600: DD22

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-27: betonowanie korytek ściekowych od Warszawy; humusowanie; profilowanie podłoża pod ułożenie obrzeża; rozszalowanie i szalowanie korytek ściekowych na skrzydełkach; zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełku od Warszawy przy osi A
 • Obiekt WD-28: układanie ścieku korytkowego półokrągłego; hydrofobizacja na przyczółkach;
 • Obiekt WD-29: betonowanie kapy chodnikowej na skrzydełku przy osi A od Białegostoku  i od Warszawy; montaż słupów ekranów akustycznych; montaż zbrojenia na odkładzie kapy chodnikowej; rozszalowanie skrzydełka od Białegostoku przy osi A i obstawek kapy chodnikowej przy osi A; szalowanie kapy chodnikowej od Białegostoku przy osi G; szalowanie skrzydełka gzymsu; wykonanie kostki na chodniku; kruszywo na chodnikach przy ekranach przeciwolśnieniowych; nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej; obrzeża; zasypywanie humusem między korytkiem a fundamentem ekranu od strony Białegostoku i Warszawy; zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie;
 • Obiekt WD-31: ułożenie korytek ściekowych; uszczelnienie kap między krawężnikami;
 • Obiekt KP-32: żywica na połowie płyty pomostu;
 • Obiekt PZ-65: uszczelnienie styków oraz szlifowanie i szpachlowanie powierzchni betonowych; wykonanie umocnień wlotów ścieków półokrągłych;

Roboty branżowe:

 • Zbiorniki: ZB-32 roboty wykończeniowe, roboty porządkowe, wykonanie schodów