Opis projektu

Nazwa kontraktu

„Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km”

Nr Kontraktu na roboty: 241.1D.2015/2016 z dnia 02.02.2016

Ogólny opis Kontraktu

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie Ostrów Mazowiecka i obejmuje gminę Ostrów Mazowiecka.

Przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa drogi krajowej drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej w sposób umożliwiający w późniejszym terminie dobudowę trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz”, wykorzystując szeroki pas dzielący.

W wyniku ograniczenia dostępności do drogi ekspresowej, konieczna jest budowa dróg serwisowych oraz przebudowa istniejących dróg poprzecznych. Drogi serwisowe będą zapewniały dojazd do pól, nieruchomości jak i przejmą ruch lokalny wraz z ruchem autobusowym. Drogi poprzeczne, które zostaną przebudowane, należą do dróg powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych.

Kontrakt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego celem jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów.

 

Numer Projektu: POIS.O3.01.00-00-0016/16
Data podpisanie umowy o dofinansowanie: 27.06.2016
Wartość całkowita projektu: 1 334 452 141,08 PLN
Wysokość dofinansowania z Uni Europejskiej: 662 816 363,78 PLN
Wartość całkowita kontraktu: 248 894 162,03 PLN

 

W skład danego Projektu POIS wchodzą również odcinki:

 • IA – Wyszków – węzeł ,,Poręba” (z węzłem) – od km 516+482 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km

http://www.s8.wyszkow-poreba.pl/

 • IB – węzeł ,,Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km

http://www.s8.poreba-ostrow.pl/

Głównym celem rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej jest poprawa warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu na jednej z najważniejszych dróg w kraju oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu również w połączeniach międzynarodowych. Droga ma zasadnicze znaczenie dla połączeń międzyregionalnych, pełni istotną funkcję turystyczną oraz rolę ważnej arterii dla przewozów towarowych. Zrealizowanie tej inwestycji stwarza szanse rozwoju dla gmin położonych wzdłuż trasy.

Oczekiwane efekty realizacji Projektu:

Efekty społeczne:

 • zwiększenie bezpieczeństwa podróży;
 • poprawa warunków ruchu samochodów;
 • możliwość sprawnego tranzytu transportu ciężkiego.

Efekty ekologiczne:

 • poprawa ładu przestrzennego;
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki poprawie płynności ruchu pojazdów;
 • zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin.

Docelowy zakres inwestycji został podzielony na dwa etapy:

Zakres przedmiotowej inwestycji

 • Budowa drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, przebudowa dróg poprzecznych, budowa nowych odcinków dróg dojazdowych, przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej,

Kolejne etapy inwestycji

 • Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych – MOP „Prosienica”
 • Dobudowanie trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz” przy wykorzystaniu dodatkowej rezerwy terenu pozostawionej w pasie dzielącym.

Termin realizacji:

W dniu 02 lutego 2016 r. podpisana została Umowa Nr 241.1D.2015/2016 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą Robót Budowlanych –  firmą POLAQUA Sp. z o.o.

Czas realizacji robót budowlanych wynosi 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od  15 grudnia do 15 marca, zatem planowane zakończenie inwestycji przypada na lipiec 2018 r.

Wartość Kontraktu:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 202 352 977,26  PLN netto plus 23% podatek VAT w kwocie 46 541 184,77 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 248 894 162,03 PLN.

Plan orientacyjny przebiegu trasy: